ביטוח אחריות מקצועית מיועד בעיקר לבעלי המקצועות החופשיים, קיומו של הביטוח מאפשר לבעל מקצוע לעסוק במקצועו ללא חשש מתביעות שונות. הכיסוי הביטוחי ניתן עד לגובה גבול האחריות המוסכם של חברת הביטוח הנקוב בפוליסה. הביטוח מכסה את אחריותו החוקית של המבוטח ו/או עובד מטעמו הנובעת מהפרת חובה מקצועית, רשלנות, מחדל או השמטה שנעשו בתום לב.

ביטוח אחריות מקצועית

דילוג לתוכן