ביטוח חבות מעבידים

ביטוח חבות מעבידים נועד לכסות את חבות המבוטח כלפי עובדיו בשל נזק גוף בלבד, אשר נגרם לעובד תוך כדי ועקב עבודתו אצל המבוטח, בשל רשלנות המבוטח, במשך תקופת הביטוח, כתוצאה מתאונה או ממחלה. החבות המכוסה על פי פוליסה זו היא מכוח פקודת הנזיקין. ביטוח חבות מעבידים הינו מוצר משלים לפיצויים המשולמים על ידי המוסד לביטוח לאומי בשל תאונת עבודה או מחלת מקצוע, אשר סוגם בחוק מוגבל ושיעורם קצוב. פוליסת חבות מעבידים יכולה להירכש כמוצר עצמאי או להיות משולבת, ככיסוי נוסף, במסגרת פוליסות אחרות, כגון פוליסות לביטוח בתי עסק, פוליסות לביטוח דירה ופוליסות לביטוח קבלנים.

ביטוח חבות מוצר

ביטוח חבות מוצר מבטיח כיסוי במקרה של תביעה עקב פגם במוצר שטופל על ידי העסק שלכם.

הביטוח מכסה נזקים לצד שלישי שנגרמו בגלל פגם במוצר שיוצר, סופק, יובא או נארז בעסק שלכם (כולל הוראות שימוש לקויות שבעקבותיהן נגרם נזק לגוף או לרכוש) הכיסוי לתביעות עקב פגם במוצר שיוצר, סופק, שווק או יובא על ידי המבוטח.קיים גם כיסוי להוצאות משפטיות למטרת הגנה מפני תביעות עקב פגם במוצרים שטופלו, יוצרו, יובאו או סופקו על ידי המבוטח.

 

דילוג לתוכן