ביטוח בריאות 

בריאות היא לא דבר מובן מאליו וגם תחום זה בחיים יש לדעת איך לנהל.

באמצעות ניהול ותכנון סיכונים ניתן לבחור את ביטוח הבריאות בחברת ביטוח מסוימת ואף לשלב בין החברות.

ביטוח זה המספק מענה בריאותי רחב במקרה ביטוח ומותאם לצרכי המבוטח ומשפחתו.

בביטוח בריאות ניתן לכסות את המצבים הבאים: ניתוחים באופן פרטי בארץ ובחו"ל, השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל, תרופות שאינן מכוסות בסל הבריאות הממלכתי, מחלות קשות, תאונות אישיות, סיעוד ועוד.

תוכניות לביטוח בריאות באות לבטח את האדם מפני פגיעה אפשרית בבריאותו – תוכניות אלו מספקות במקרה הצורך את המקור המימוני הנדרש לאדם (בכפוף לסכום הכיסוי שנרכש) לצורך קבלת הטיפול הרפוי הנדרש ונמכרות בדרך כלל לטווח ארוך.

ביטוח בריאות

רגולציה חדשה בביטוחי בריאות

פוליסות ביטוח הבריאות ובכלל עולם הביטוח עובר שינויים גדולים בשנים האחרונות וחשוב שכל אחד יתעדכן בזכויותיו או פשוט לברר מול הסוכן או יועץ הביטוח שלו.

בשנים האחרונות, ביטלו את הביטוח הסיעודי הפרטי, שינו את מבנה ביטוח תאונות אישיות, לא נמכר ביטוח נכות חדש, שינו את מרכיב הפיצוי בפוליסות הניתוחים ועוד.

בחודש מאי 2023 צפויה להיכנס רפורמה חדשה בביטוח הבריאות. להלן חלק מהשינויים הצפויים להיכנס.

בחלק משינויים, מבנה הביטוח יקבל משמעות שונה.

חמשת הרבדים של מבנה ביטוח הבריאות:

את תכניות הביטוח הבאות:

 • השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל
 • תרופות מחוץ לסל
 • ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בחו"ל

את תכניות הניתוחים והטיפולים מחליפי הניתוח בישראל:

 • משלים שב"ן עם השתתפות עצמית של 5,000 ש"ח, ככל שהניתוח או הטיפול מחליף הניתוח מתבצע באמצעות המבטח
 • משלים שב"ן, ללא השתתפות עצמית
 • שקל ראשון, ללא השתתפות עצמית

פוליסה הכוללת הרחבה לאחת או יותר מתכניות הביטוח ברובד הראשון, השני או החמישי.

 • ייעוץ ובדיקות
 • אבחון רפואי מהיר
 • אשפוז בית
 • טיפולים בטכנולוגיות מתקדמות ואביזרים רפואיים
 • ליווי רפואי וטיפולים אגב אירוע רפואי משמעותי כגון ניתוח, אשפוז או מחלה קשה
 • כל תכנית ביטוח שאישר הממונה מראש ובכתב.
 • פוליסת מחלות קשות
ביטוח בריאות

הרחבת כיסוי ביטוחי

חשוב לדעת שבהליך צירוף לביטוח יצרף תחילה הגורם המשווק את המועמד לביטוח לפוליסת בריאות בסיסית והגורם המשווק משווק לא יוכל למכור פוליסת בריאות נוספת או פוליסת ניתוחים בישראל למועמד לביטוח שאינו מבוטח בפוליסת בריאות בסיסית בחברה כלשהי.

לאחר הצירוף לפוליסת בריאות בסיסית, ובמסגרת הליך התאמת הצרכים שמבצע הגורם המשווק, יציין הגורם המשווק בפני המועמד לביטוח כי פוליסה זו אינה כוללת כיסוי ביטוחי בגין ביצוע ניתוחים פרטיים בישראל, בין היתר מכיוון שכיסוי לניתוחים בישראל ניתן במסגרת הביטוח המשלים של קופות החולים, אבל במידה והמועמד לביטוח הביע התעניינות בהרחבת כיסוי ביטוחי בגין ביצוע ניתוחים פרטיים בישראל, על הגורם המשווק להציג בפני המועמד לביטוח את הכיסוי הביטוחי בגין ביצוע ניתוחים בישראל אשר קיים לו, ככל שקיים, במסגרת הביטוח המשלים של קופת החולים – כפי שמופיע באתר הר הביטוח, ולהסביר לו מה כוללת ההרחבה לכיסוי זה.

שימו לב!

על הגורם המשווק להציג תחילה בפני המועמד לביטוח את האפשרות לרכוש כיסוי ביטוחי מסוג משלים שב"ן עם השתתפות עצמית ורק אח"כ אפשרות של ביטול השתתפות עצמית או שקל ראשון. כמו כן, גורם משווק לא יתנה מכירה של פוליסת בריאות בסיסית או הנחה בפוליסת בריאות בסיסית ברכישה או החזקה של פוליסת בריאות נוספת, פוליסת הרחבה או של פוליסת ניתוחים בישראל ובנוסף, גורם משווק יאפשר למועמד לביטוח לרכוש פוליסת בריאות נוספת או פוליסת ניתוחים בישראל ללא תלות ברכישת אחת מהפוליסות הבאות: פוליסת בריאות נוספת אחרת, פוליסת הרחבה, פוליסת ניתוחים בישראל, פוליסות מחלות קשות או פוליסת תאונות אישיות.

בהליך צירוף יציג וימסור הגורם המשווק למועמד לביטוח את טבלאות השתנות הפרמיה לכלל הגילאים עבור כל אחת מהפוליסות בנפרד: פוליסת בריאות בסיסית או אם בהצעה לביטוח כלולות רק חלק מתכניות אלה – כל אחת מתכניות הביטוח המרכיבות אותה – כל אחת מפוליסות הניתוחים בישראל, ההרחבה או הבריאות הנוספת הכלולות בהצעה לביטוח.

עניין חדש שרשות שוק ההון והביטוח מתייחסת אליו  – הליך הצירוף יכול להתבצע תוך הסתייעות באמצעי היוועדות חזותי או אמצעי דיגיטלי אחר המאפשר הצגת הנתונים הרלוונטיים למבוטח, לרבות אזור ביטוחי הבריאות בהר הביטוח, בהתאמות הנדרשות.

כמו כן, רצוי לבצע בדיקת ביטוח פנסיוני כדי לוודא שמקבלים את הכיסוי הביטוחי המתאים.

ומה עם כפל ביטוח בריאות?

גורם משווק לא יוכל לשווק פוליסת פרט למועמד לביטוח שיש ברשותו פוליסת פרט מסוג שיפוי המעניקה לו כיסוי ביטוחי דומה מבלי לבטל את הפוליסה הקיימת. אך גורם משווק רשאי לשווק פוליסת פרט למועמד לביטוח שיש ברשותו פוליסה המעניקה לו כיסוי ביטוחי דומה מבלי לבטל את הפוליסה הקיימת באחד ממקרים הבאים: הפוליסה שיציע למועמד לביטוח לרכוש כוללת רק את יתרת הכיסוי הביטוחי, שיעור עלות הכיסוי הביטוחי הדומה בין הפוליסות אינו עולה על עשרה אחוזים מגובה הפרמיה שאושרה על ידי הממונה, בשל הליך חיתומי נדרשת החרגה מסוימת בפוליסת תרופות וברשותו של המועמד לביטוח פוליסת תרופות ישנה ללא אותן ההחרגות, מועמד לביטוח המבקש לעבור ברצף ביטוחי מפוליסה קבוצתית לפוליסת פרט.

ניתן למצוא כאן עוד מידע על תכנון פיננסי נכון.

דילוג לתוכן