השקעה בקופות גמל

מסלולי השקעה חדשים בקופות גמל

כיום מרבית הכספים במוצרי החיסכון הפנסיוני מנוהלים על ידי הגופים המוסדיים במסלולים "כלליים" ללא התחשבות במאפייניו של כל חוסך וחוסך, לרבות גילו, מצבו הפיננסי האישי וכיוצ"ב. מצב דברים זה מביא לידי כך שחלק ניכר מהעמיתים חשופים לסיכוני השקעה במוצר החיסכון הפנסיוני שבו הם חוסכים, אשר אינם עולים בקנה אחד עם רמת הסיכון המתאימה להם על פי מאפייניהם. ולכן חשוב לבצע תכנון פיננסי נכון.

חוזר לקביעת כללים להקמת מסלולי השקעה בקופות גמל

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון יצאו בחוזר חדש אשר מטרתו לקבוע כללים להקמת מסלולי ברירת מחדל המותאמים לגיל העמיתים בקופות גמל. כמו כן, על מנת לאפשר לעמית לקבל החלטה מושכלת בנוגע למסלול ההשקעה בקופות גמל המתאים לצרכיו ולמנוע את הטעייתו, במקרים שבהם העמית בוחר באופן אקטיבי את מסלול ההשקעה אליו ישויכו חסכונותיו, מסדיר החוזר כללים אחידים לקביעת שמות ומדיניות השקעה במסלולים השונים – מתמחים ושאינם מתמחים.

החוזר מגדיר מסלולי השקעות מתמחים ע"פ מספר אשכולות

  • אשכול 1: מסלולי השקעה בניהול אקטיבי – מסלולי השקעה מתמחים אשר מאופיינים בהשקעות ישירות לצד השקעות בנכסים עוקבי מדדים
  • אשכול 2: מסלולי השקעה בניהול אקטיבי עם דמי ניהול משתנים- מסלולי השקעה מתמחים אשר מאופיינים בהשקעות ישירות לצד השקעות בנכסים עוקבי מדדים, בהם נגבים דמי ניהול משתנים עי הגוף המוסדי בהתאם לתשואה שהושגה.
  • אשכול 3: מסלולי השקעות ישירות בנכסים סחירים – מסלולי השקעה מתמחים אשר מאופיינים בהשקעות בנכסים סחירים
  • אשכול 4: מסלולי השקעה עוקבי מדדים – מסלולי השקעה מתמחים אשר מאופיינים בהשקעות במכשירים עוקבי מדדים
  • אשכול 5: מסלולי השקעה אמונה וקיימות – מסלולי השקעה שמתמחים בניהול השקעות בהתאם לכללי הלכה דתית או השקפת עולם בתחומי הקיימות והסביבה.

מסלול כללי – מסלול השקעה שאינו מסלול מתמחה, אינו מסלול ברירת מחדל ואינו מסלול למקבלי קצבה;

מקבל קצבה מי שקופת הגמל משלמת לו קצבת זקנה, קצבת שאירים או קצבת נכות;

השקעה בקופות גמל

מודל השקעות תלוי גיל

גוף מוסדי חייב לנהל, בכל אחת מקופות הגמל שבניהולו שאינן קרנות השתלמות ואינן קופות גמל להשקעה, מספר מסלולי השקעה, אשר בהם ינוהלו כספי עמיתים שלא בחרו במסלול אחר, מסלול השקעה שמדיניות ההשקעה בו מתאימה לעמיתים אשר גילם אינו עולה על 50, לעמיתים שגילם לפחות 50 אינו עולה על 60, מסלול השקעה לעמיתים שגילם לפחות 60.

תשומת לב שבקופות הגמל וההשתלמות קיימים מסלולי השקעה רבים אשר לחוסך ללא ליווי מקצועי יכול להיגרם בלבול רב בבחירת מסלול החיסכון המתאים לו.

כאשר בוחרים מסלול השקעה חשוב מאוד להתייחס לגיל החוסך, מטרת הכסף , תקופת החיסכון הרצויה, האם מדובר בכספי הון או כספי קצבה, רמת הסיכון הנדרשת למול שאר מסלולי ההשקעה של החוסך במוצרי השקעות נוספים.

לפי הפרסום האחרון- שווי כלל נכסי החיסכון לטווח ארוך, נכון ליום 30 בספטמבר 2022 עומד על כ- 1,698 מיליארד ש"ח, עפ הפירוט מטה:

סוג הנכססך החיסכון ל-30.09.2022 (במיליוני ש"ח)
קופות גמל לתגמולים ואישיות לפיצויים וקופות גמל לחיסכון 327,087
קרנות השתלמות 296,831
קופות גמל למטרה אחרת 927
קופות גמל אחרות (ביטוח הדדי) 247
קרנות פנסיה חדשות 579,728
קופות מרכזיות לקצבה 42,372
קרנות פנסיה כלליות 15,098
פוליסות משתתפות ברווחים 431,467
פוליסות מבטיחות תשואה שהמבטח לא זכאי בגינן לאג"ח מיועדות 3,208
קופות גמל מרכזיות להשתתפות בפנסיה תקציבית 1,094
סה"כ1,698,059

כאן ניתן למצוא עוד מידע על קופות גמל להשקעה

דילוג לתוכן